JS实现简单的事件管理

这是一道JS面试题:

// 类型: 校招
// 时长: 30 分钟
// 姓名:
// 日期:

// 实现下面的 EventEmitter 类, 用于简单的事件管理.

// 提示:
// 运行代码快捷键: Ctrl + S 
class EventEmitter {

  emit(type, ...args) {

  }

  oncets(that, type, listener) {

  }
 
  on(type, listener) {

  }
 
  off(type, listener) {
    
  }
 }
 
 // 在不修改下面代码的情况下, 能满足下面列举的使用
 
 console.log('输出结果:');
 
 const target = new EventEmitter();
 
 // once
 
 target.once('ready', id => console.log('ready', id));
 
 target.emit('ready', 1);
 target.emit('ready', 2);
 
 const messageListener = (...args) => console.log(args);
 
 // on
 
 target.on('message', messageListener);
 target.emit('message', 'hello');
 target.emit('message', 'world', '!');
 
 // off
 target.off('message', messageListener);
 
 target.emit('message', 'nothing');
 
 // 输出结果参考
 
 // 输出结果:
 // ready 1
 // hello
 // world !
 // (off 后无输出)

我在此之前完全没有写过事件驱动型的程序,对事件驱动我还停留在DOM的事件管理上,所有这题没有做出来,但是当时的思路有一些了。
事后在查阅网上资料后完成了以下代码,特此记录:

// [makeflow: event-emitter]
// 类型: 校招
// 时长: 30 分钟
// 姓名:
// 日期:

// 实现下面的 EventEmitter 类, 用于简单的事件管理.

// 提示:
// 运行代码快捷键: Ctrl + S 

class EventEmitter {
  constructor() {
    this.eventList = {};
  }
 
  emit(type, ...args) {
    let event = this.eventList[type];
    if(!event){
      return false;
    }else if(typeof event =="function"){
      event(...args);//如果只有一个值就直接执行
    }else if(Array.isArray(event)){//循环遍历执行
       for(let i = 0;i < event.length;i++){
         event[i](...args);
       }
    }
  }
 
  once(type, listener) {
    this.on(type, this.oncets(this, type, listener));
  }

  oncets(that, type, listener) {
    //执行回调时首先删除自己,再执行
    function funconce() {
      that.off(type,funconce);
      listener(arguments);
    }
    return funconce;
  }
 
  on(type, listener) {
    //注册事件
    let event = this.eventList[type];
    if(!event){//直接添加到数组
      this.eventList[type] = listener;
    }else if(typeof event == "function"){//注册第二个事件时把属性改为数组
      this.eventList[type] = [event, listener];
    }else if(Array.isArray(type)){//第三次之后直接向数组中添加函数体
      this.eventList[type].push(listener);
    }
  }
 
  off(type, listener) {
    let event = this.eventList[type];
    if(typeof event =="function"){
      if(event == listener){//一个值,直接删除
        delete this.eventList[type];
      }
    }else if(Array.isArray(event)){
      //多个值,找到相同的删除掉
      for(let i = 0;i < event.length;i++){
        if(this.eventList[type][i] === listener){
          this.eventList[type][i] = this.eventList[type][this.eventList[type].length - 1];
          this.eventList[type].pop();
          i--;
          if(this.eventList[type].length === 0){
            delete this.eventList[type];
          }
        }
      }
    }
  }
 }
 
 // 在不修改下面代码的情况下, 能满足下面列举的使用
 
 console.log('输出结果:');
 
 const target = new EventEmitter();
 
 // once
 
 target.once('ready', id => console.log('ready', id));
 
 target.emit('ready', 1);
 target.emit('ready', 2);
 
 const messageListener = (...args) => console.log(args);
 
 // on
 
 target.on('message', messageListener);
 target.emit('message', 'hello');
 target.emit('message', 'world', '!');
 
 // off
 target.off('message', messageListener);
 
 target.emit('message', 'nothing');
 
 // 输出结果参考
 
 // 输出结果:
 // ready 1
 // hello
 // world !
 // (off 后无输出)

最后大致完成了,校招题都这样啊,难受。

0 评论